ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 308828  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฟันดียิ้มสวยด้วยการดูแล

     วันที่๒๒มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังคูร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก จัดกิจกรรมฟันดียิ้มสวยด้วยการดูแล ให้กับนักเรียนบ้านอ่าวตะแบก ขอขอบพระคุณเจ้าห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : "ตลาดนัดเถ้าแก่น้อย" โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

     ในวันพุธที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๔๕ น. โรงเรียนวัดทุ่งยายชีจัดพิธีเปิดกิจกรรม"ตลาดนัดเถ้าแก่น้อย" โดยมี ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

     วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะครู พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙ ณ วัดอ่างตะแบก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมเนิทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ขอขอบพระคุณ ท่านรองฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มุ่งพัฒนาจิตใจนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2558

     วันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ นักเรียนต่างสนุกสนาน ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     วันที่๘มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (สุริยุปราคา)

      กิจกรรมเช้าวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ของโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก เนื่องจากวันนี้จะเกิดสุริยุปราคาที่เห็นได้ในประเทศไทย เป็นสุริยุปราคาครั้งแรกในรอบ 4 ปี สำหรับประเทศไทย นับจากสุริยุป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต

     วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันระดับประถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา

     วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ทัศนศึกษาไปยังแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พิพิธภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : การนิเทศแนวใหม่ใส่ใจผลสัมฤทธิ์

     วันที่11กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา12.30น.โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลตามโครงการการนิเทศแนวใหม่ใส่ใจผลสัมฤทธิ์ โดย ท่านศน.สุชัญญา เกตุนวมและท่านผอ.ระวี รัตนไพบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : "นิเทศแนวใหม่ ใส่ใจผลสัมฤทธิ์"

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์ และคณะครูโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา "นิเทศแนวใหม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : นิเทศแนวใหม่ใส่ใจผลสัมฤทธิ์

     วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางอนัญญา มณีพัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ "นิเทศแนวใหม่ใส่ใจผล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : Pre O-Net รอบ 2

      วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้มานิเทศติดตามการสอบ Pre-Onetรอบ ๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36