ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 308815  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2558

     โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.3 - ม.3 อบรมร่วมกัน ณ วัดไทรทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

     วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่3/2558

     โรงเรียนบ้านมาบนาดี เขตคุณภาพที่ 12(สนามชัยเขต 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ขอขอบคุณท่านรองสิทธิชัย เวศสุวรรณ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : การประกวดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๘

     วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ พร้อมด้วย นางสาวประภัสสร ทรัพย์ศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนนักเรียน ประกอบด้วย ๑) เด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : วันทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย

     วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.00น.คณะผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้กิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกของโลก สุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักประวัติของท่านสุนทรภู่ และกิจกรรมการแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี กิจกรรมวาดภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์)

     โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดกิจกรรมให้คณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและจัดอบรมนักเรียนให้รู้ถึงภัยของยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนบ้านท่ากลอย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เพื่อให้นักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียนได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อครูผู้สอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : สนุกอ่าน สนุกเขียน ห้องเรียน ๓ มิติ

     วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สนุก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมสึกษาปีที่ ๓

      วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลการประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้

     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่าน ดร.นริศว์ ปรารมภ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ มาติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558

     ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน ทางโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยมีคณะครู นักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยหิน
หัวข้อข่าว : ชมรมชวนกันไปตนอาสากู้ภัยร่วมกับผู้มีจิตอาสา

     ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ชมรมชวนกันไปตนอาสากู้ภัยร่วมกับผู้มีจิตอาสา มาสร้างอาคารเด็กก่อนวัยเรียนให้ ,มอบสิ่งของสำหรับให้กับน้องๆๆ และฯลฯ กิจกรรมความบันเทิงมหกรรมภาพยนต์&มินิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) ได้จัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าตะเกียบ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/85 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36