ชื่อเอกสาร : ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...