ชื่อเอกสาร : ประกาศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่ - ขุนคลัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔) สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...