ชื่อเอกสาร : แนวทางการขอเบิกและเอกสารหลักฐานแนบการขอเบิกเงินต่าง ๆ
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๒. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรม / ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

๔. ค่าใช้จ่ายประกวดแข่งขันต่างๆ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...