ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนสุวรรณคีรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กนทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...