ชื่อเอกสาร : ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ ร.ย.304/43 (18 ธันวาคม 2559)
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...