ชื่อเอกสาร : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.ccs๒.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ - ๕๕ ๑๔๕๖ ในวันและเวลาราชการ

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...