ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนวัดหินดาษ (กระแส บุญชู อุทิศ) เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน , ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ , และหนังสือห้องสมุด
        ประกาศโรงเรียนวัดหินดาษ (กระแส บุญชู อุทิศ) เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๖๖ รายการ , ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ รายการ , และหนังสือห้องสมุด จำนวน ๒๖๘ รายการ

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.ccs๒.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๘๐๘๙-๗๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...