ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนบ้านหินแร่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑. ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง , ๒. ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) , ๓.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙)
๑. ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง                                          ๒. ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)
๓.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...