ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ก่อสร้างบ้านพักครู .๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง)
๑. ก่อสร้างบ้านพักครู .๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...