ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนวัดลำมหาชัย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น จำนวน ๔ ห้องเรียน บันไดขึ้น ๒ ข้าง (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน ๑ หลัง) *๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐*
ชื่อโครงการ : อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น จำนวน ๔ ห้องเรียน บันไดขึ้น ๒ ข้าง (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน ๑ หลัง

งบประมาณโครงการ : ๓,๙๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...