ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๒ หลัง *๑๕ มกราคม ๒๕๖๑*
ประกาศโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน ๒ หลัง *15 มกราคม 2561*

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...