ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 242052 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2



นางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



นางวรัชญา รักยศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



นางสาวกาญจนา รุณเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส



นางสาวจิราภา สันประเทียบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางสาวกอบแก้ว ศรีเรือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



นางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ