ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 240145 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายบัญหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผนนางฉวีวรรณ พุทธสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางสาวมาเลียม จิตตมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางนบชุลี เสาวนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางภัททิรา ทรัพย์เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ