ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 247178 ครั้ง   
ข้อมูลเธฅเธนเธ
ทำเนียบเธฅเธนเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มอำนวยการ)นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวอารยา นันทวิชิต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวกนกพร วรรณสูญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)นางสาวปวัณรัตน์ โคกกรวด
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มนโยบายและแผน)นางสาวอามรรัตน์ เหลืองอร่าม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)นางสาวปาริฉัตร กิมสือ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)นายทองจันทร์ จันละพันธ์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานลูกเสือ)