ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 229622 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางนัฐพร วิเวกชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายบัณหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ศูนย์ ICTนายมาโนช โคมเดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯนางจินตนา กฐินทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา