ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 229731 ครั้ง   
ข้อมูลเธฅเธนเธ
ทำเนียบเธฅเธนเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มอำนวยการ)นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวอารยา นันทวิชิต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวกนกพร วรรณสูญ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)นางสาวปวัณรันต์ โคกกรวด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มนโยบายและแผน)นางสาวอามรรัตน์ เหลืองอร่าม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ)นางสาวดลนภัส ชัยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)นายสิรภัทร สิรกนก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)นางสาวปาริฉัตร กิมสือ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)นายทองจันทร์ จันละพันธ์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานลูกเสือ)