นางภัสราภรณ์ บุตตัสสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสอง