ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 46812 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสัญญายืมค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560[5] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ธันวาคม 2560)
แบบฟอร์มสัญญายืมค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560[8] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ธันวาคม 2560)
รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุม การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [88] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 คุณลักษณะครุภัณฑ์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุม การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [65] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
ข้อมูลหลักผู้ขาย ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ราคากลาง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุม การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [76] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
ปฏิทินการจัดจ้างวิธี e -bidding กำหนกเอกสารการส่งเบิก แบบฟ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เพิ่มเติมบัญชีรายละเอียด ตามหนังสือ สพป.ชร. 04043/5820 [41] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
เพิ่มเติมบัญชีรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุมาลี กาบุตร
นางสุมาลี กาบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุภาวดี ทองทา
นางสุภาวดี ทองทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


เอกสารโอนเงิน [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินอุดหนุน[162] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 /2560 (70%).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี [82] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 14 พ.ย.2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี [186] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 ตุลาคม 2560)
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[113] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 กันยายน 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลาง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560[108] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 กันยายน 2560)
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560[74] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 กันยายน 2560)
การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

เอกสารคูปองครู [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... คำสั่ง สพฐ. ที่1365/2560 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ[35] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ธันวาคม 2560)
คำสั่ง สพฐ. ที่1365/2560 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ[142] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 กันยายน 2560)
อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

เอกสารแจ้งเวียน [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... มาตรการประหยัดงบประมาณ สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[4] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ธันวาคม 2560)
มาตรการประหยัดงบประมาณ สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ พ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐[55] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 กันยายน 2560)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ