แจ้งโอนเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
2 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
3 รายชื่อผู้เข้าอบรม 7-8 ก.ค.61 ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
4 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
5 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
6 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
7 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 ก.ค.2561
8 แจ้งโอนเงินยืมคูปองครูอบรม 7-8 กค.61
9 แจ้งโอนเงินอุดหนุน 70%
10 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2560(30%) และ อาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2560 และสมทบภาคเรียนที่ 1/2560กรณียังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
11 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 2,7,14 กพ.61
12 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 25 มค.-2 กพ.61
13 แจ่งโอานเงินงบลงทุน 6 พย.60- 23 มค.61
14 แจ้งโอนเงินอุดหนุน
15 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
16 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
17 แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
18 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560
19 การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560