แจ้งโอนเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2560(30%) และ อาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2560 และสมทบภาคเรียนที่ 1/2560กรณียังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 2,7,14 กพ.61
3 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 25 มค.-2 กพ.61
4 แจ่งโอานเงินงบลงทุน 6 พย.60- 23 มค.61
5 แจ้งโอนเงินอุดหนุน
6 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
7 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
8 แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560
10 การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560