ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3


นายกิตติชัย เมืองมา
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 1208
เริ่มนับวันที่ 10 มิ.ย. 2561

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
24
Last Month
28
This Year
97
Last Year
0

เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน อ้างถึง หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/ว969 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบ ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ข้าราชการครูพัฒนาความรู้ความสามารถตามความต้องการของตนเองในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และเป็นการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยให้ข้าราชการครูได้แสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ(Booking) ผ่านเว็บไซด์ training.obec.go.th และให้เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน(Shopping) หลักสูตรตามที่ได้เลือกไว้(Booking)หรือสามารถ Shopping ในระบบ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ไปแล้วนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เห็นควรแจ้งให้ท่านและข้าราชการครูในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.หน่วยพัฒนา โรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่เป็นหน่วยพัฒนาครู ดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรและรุ่นที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนาและครูเลือกลงทะเบียนอบรมในระบบ Training obec โดยหน่วยพัฒนาครูเสนอโครงการขออนุมัติจัดอบรมและงบประมาณจาก สพท./สศศ. ต้นสังกัด 2.ครู (กรณีอบรมกับหน่วยพัฒนาสังกัด สพฐ.) ครูที่สังกัดเขตเดียวกับหน่วยพัฒนาหรือต่างเขต ไม่ต้องยืมค่าลงทะเบียนไปจ่ายหน่วยพัฒนา ให้ยืม(เบิก) เฉพาะค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง(ถ้ามี) ค่าที่พัก(กรณีหน่วยพัฒนาไม่จัดที่พักและมีสิทธิ์เบิกตามระเบียบ) 3.ให้ข้าราชการครูทำการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรหลังเข้ารับการอบรม ผ่านเว็บไซต์ https://training.obec.go.th และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้ว) หรือ ดำเนินการส่งใช้ใบสำคัญและคืนเงินส่วนที่เหลือ(กรณียืมเงินทดรองราชการ) และใน 4.หลังครูเข้ารับการอบรม 30 วัน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทำการประเมินผลการเข้ารับการอบรมของข้าราชการ ผ่านเว็บไซต์ https://training.obec.go.th/admin 5.ให้ข้าราชการครูทำการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาครู ตามลิ้งนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCZIAV0HT9EwHx-v3Dzq3KAMqJuVWoZIH7lUR-z2p1AQl_Jw/viewform จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


ข่าว E-news กลุ่มบริหารงานบุคคล[อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]