.
 
e-Clips สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 [คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ] [คลิกที่นี่ชมคลิปทั้งหมด ชมทั้งหมด]
 
 
     e-Clips ที่ : 37 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงงานวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนวาวีวิทยาคม คลิกชมคลิปต่อ ..........
 
..