...@@เชิญชวน โรงเรียน ส่งภาพกิจกรรมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยความร่วมมือ ICT และงานประชาสัมพันธ์@@...

รองเลขากพฐ.เปิดสัมมนา
ศักยภาพผู้บริหาร ยุคประเทศไทย ๔.๐
 

ผอ.ร.ร. นิสิต คณาจารย์ม.เกษตรร่วมประชุม
คาดนำความรู้ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
               เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐ : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 8 และภาคปกติ รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 72 คน นิสิตและคณาจารย์ 14 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน โดยใช้รูปแบบในการดำเนินโครงการลักษณะกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
          โรงเรียนวัดบางฝ้าย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ระดับประเทศ โครงการรักชาติให้ถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้ายเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ในงานรับมอบรางวัล NACC AWARDS 2017 ปชส.ร.ร.วัดบางฝ้าย ภาพ/ข่าว
           โรงเรียนวัดป่าเกด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ(กองทุนประชารัฐ) จัดกิจกรรม English camp โดยมีนางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง ผอ.ร.ร.วัดป่าเกด เป็นประธานเปิดงาน มีคณะครูของโรงเรียนวัดป่าเกดเป็นวิทยากรค่าย English camp โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 145 คน เป็นกิจกรรมต่อยอดจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนา , ทบทวนและเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปชส.ร.ร.วัดป่าเกด ภาพ/ข่าว
 

ข่าวย่อย
          @@ชมรมเปตองสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์เรือนจำกลางคลองเปรม @@สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดโครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ในหัวข้อ "สิ่งมีชีวิต" ติดต่อสอบถาม คุณสุภิลักษณ์ ควรอักษรพันธ์ บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด โทร 0-2134-2122 คุณศุภวัฒน์ เลาหชัยบุณย๋์ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ โทร 0-2260-8560-4 @@

 


ฉบับที่ 57 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 37311 ครั้ง Your IP Address is 54.92.163.105
          เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
 


          

 
          โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) อ.เมือง จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 60 โดยมีนายวันชัย วงษ์วิไลย รองผอ.ร.ร. เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ตามความสนใจ จากฐานกิจกรรมต่างๆ กว่า 16 ฐาน เช่น วุ้นแฟนซี ขนมไทย เทียนเจล ไอติมปั่น รำวงย้อนยุค ประดิษฐ์สร้อย กุหลาบใบเตย วงล้อมหาสนุก พวงมะโหด เป็นต้น และในช่วงบ่ายมีการแสดงร้องเพลงไทย การแข่งขันวิ่งกระสอบ และการแข่งขันปิดตาตีปี๊บ ผชส.ร.ร.เอี่ยมสุรีย์ ภาพ/ข่าว
           คุณธนากร - คุณอภิชา คล้ายเจริญสุข นายกสโมสรโรตารี่ พระสมุทรเจดีย์ คุณใจภิรมย์ วชิรโภคา คุณสิทธิ์ สิทธิโชคอนันต์ คุณเสรี อารยะปราการและคุณธนภัทร เทพทอง อดีตนายกโมสรโรตารี่ พระสมุทรเจดีย มอบหนังสือพร้อมตู้หนังสือให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ไว้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ปชส.ร.ร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ภาพ/ข่าว

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า